Ανακοίνωση διανομής συγγραμμάτων δωρεάν διανομής "Ιταλική γλώσσα ΙΙ"

  • Posted on: 19 April 2021
  • By: tvmd

 

11211   Lingua italiana II

Distribuzione libri di testo

a.a. 2020- 2021

Giovedì 22.04.2021, ore 11:00 -13:00 presso il Magazzino dell'Ala Nuova FLS (-1 Seminterrato), saranno distribuiti gratuitamente i libri di testo a tutti gli studenti che hanno dichiarato nel loro piano di studi per il semestre  primaverile corrente, il corso di 11211 Lingua italiana II e che non hanno mai ricevuto, nei semestri precedenti, un libro di testo gratuito per questo corso.

Dalle 11.00 alle 12.00 si distribuiranno i libri al gruppo di studenti iscritti  al corso di  Lingua italiana II dalla A-M;

Dalle 12.00 alle 13.00 si distribuiranno i libri al gruppo di studenti iscritti  al corso di  Lingua italiana II dalla N-Ω;

Si segnala che secondo la normativa vigente, gli studenti che hanno superato i 2 anni oltre  la durata prevista per il  corso di studio, non hanno diritto ai libri di testo gratuiti.

All'arrivo e durante la distribuzione si prega vivamente  di osservare le necessarie misure di tutela della salute -uso della maschera e rispetto delle distanze suggerite-.

 

11211 Ιταλική γλώσσα II

Διανομή βιβλίων

a.a. 2020- 2021

Την Πέμπτη 22.04.2021, 11:00-13:00 στην Αποθήκη της Νέας Πτέρυγας ΦΛΣ (-1 Υπόγειο), θα διανεμηθούν δωρεάν τα συγγράμματα για όσες φοιτήτριες και όσους φοιτητές έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο το μάθημα 11211 Ιταλική γλώσσα II και που δεν έχουν παραλάβει ποτέ, κατά τα προηγούμενα εξάμηνα, δωρεάν σύγγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα.

Από τις 11:00 έως τις 12:00 τα βιβλία θα διανεμηθούν στην ομάδα φοιτητών από το A-M;

Από τις 12:00 έως τις 13:00 τα βιβλία θα διανεμηθούν στην ομάδα φοιτητών από το Ν-Ω.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Κατά την προσέλευση παρακαλούνται όλες και όλοι να τηρήσουν τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας -χρήση της μάσκας και τήρηση των προτεινόμενων αποστάσεων-.

Κατηγορία: