Μπίρταχας Ευστάθιος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7661
ΦΕΚ-Γνωστικό αντικείμενο: 
τ. Γ΄, 1383/30-12-2016 & τ. Γ΄ 148/17-2-2017, Γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτισμός με ειδικό διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο τις Ελληνοϊταλικές Σχέσεις»
Γραφείο: 
1β, Νέο Κτίριο ΦΛΣ, όροφος -1
Ώρες Συνεργασίας: 
Σε άδεια