Μπουμπάρα Άντα

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7761
Γραφείο: 
2β, Νέο Κτίριο ΦΛΣ, όροφος -1