Χρήσιμα έντυπα

 

Tα έντυπα γίνονται δεκτά, δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@itl.auth.gr.

 

Η υποβολή εντύπων από φοιτητές του Τμήματος γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

από το περιβάλλον webmail.auth.gr,  ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας,

και μόνο εφόσον στο πεδίο "email" των εντύπων αναγράφεται η διεύθυνση του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.