ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Από την 1η Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ).

Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.

Όλα τα έγγραφα σχετικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα τα βρείτε εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/auth/

Παρακάτω γίνεται διαχωρισμός των εγγράφων του Α.Π.Θ. με κατηγοριοποίηση:

Εγγραφείτε στις δημοσιεύσεις στη "Δι@υγεια" του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (rss)