''Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού'' (Παλιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών)

 

Το ΦΕΚ του ΠΜΣ στο συνημμένο αρχείο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ «Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού»

 

Σχολή
Φιλοσοφική

Τμήμα
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τίτλος Σπουδών
"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Πρόγραμμα Σπουδών
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κύκλος / Επίπεδο
2ος / Μεταπτυχιακό

Ακαδημαϊκό Έτος
 

Κατάσταση
 

Ιστοσελίδα
http://www.itl.auth.gr

Διεύθυνση Επικοινωνίας
info@itl.auth.gr

 

Ονομασία του τίτλου Σπουδών"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Επίπεδο του τίτλουΜεταπτυχιακό

Απαιτήσεις Εισαγωγής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Σπουδών της Πληροφορίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας, Τουριστικών Επαγγελμάτων και Λογοθεραπείας των ΤΕΙ.

 

Επιπλέον, αναφέρονται κριτήρια που επιλέγονται από την κάθε κατεύθυνση ως βάση για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών:

1. Τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα

2. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

3. Διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία

 

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα
Απαιτήσεις του προγράμματος: Οι φοιτητές του προγράμματος παρακολουθούν τα μαθήματα που προσφέρονται με τις μορφές (α) και (β) που αναλύονται παρακάτω, με δυνατότητα 2 απουσιών ανά μάθημα το εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων προσφέρεται σε τέσσερις μορφές και απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε όσες επιλέξει να ενσωματώσει ο διδάσκων του μαθήματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά:

α) Ζωντανές διαλέξεις, είτε κατά πρόσωπο είτε μέσω προγραμμάτων όπως το Big Blue Button - ΒΒΒ. Ένα μέρος των διαλέξεων βιντεοσκοπούνται έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία για επανάληψη της παρακολούθησης σε όσους το επιθυμούν ή σε όσους απουσίαζαν. Το δικαίωμα 2 απουσιών εξαντλείται σε αυτή την μορφή διδασκαλίας και δεν νοείται παρουσία ή παρακολούθηση της διάλεξης μέσω της βιντεοσκόπησης.

β) Αυτόνομη μάθηση με επιστασία (ο φοιτητής μελετάει το υλικό μόνος του και έρχεται σε επαφή με τον διδάσκοντα μέσω tutorials). Κατά την διάρκεια του εξαμήνου ο κάθε διδάσκων έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μόνον 4 εβδομάδες αυτόνομης μάθησης στο τέλος των οποίων οι φοιτητές καταθέτουν ή παρουσιάζουν συγκεκριμένο προϊόν το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι. Η συμμετοχή στις εργασίες που παράγονται κατά την διάρκεια των αυτόνομων εβδομάδων είναι υποχρεωτική.

γ) Μέσω σεμιναρίων, επιπλέον των μαθημάτων, όπου οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία σειρά από διαλέξεις έγκριτων επιστημόνων από έγκριτους επιστήμονες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Για αυτά τα σεμινάρια προσφέρονται βεβαιώσεις παρακολούθησης από τους επισκέπτες καθηγητές σε όσους τα παρακολουθήσουν και η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική.

δ) Μέσω Κοινοτήτων Κοινής Πρακτικής (Communities of Practice) όπου προβλέπονται ζωντανές συναντήσεις είτε παραδοσιακού τύπου είτε μέσω BBB ανάμεσα στους συμμετέχοντες και οδηγούν είτε στην απόκτηση δεξιοτήτων, είτε σε ερευνητικό έργο, είτε στην παρουσίαση εργασιών αρχικά στο μάθημα και αργότερα σε διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι συναντήσεις αυτές λειτουργούν ως ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων (special interest groups), οργανώνονται από τους εν ενεργεία ή παλαιότερους φοιτητές και οι διδάσκοντες είναι φοιτητές (συμφοιτητές τους ή παλαιότεροι φοιτητές ή ακόμη ανεξάρτητοι ερευνητές) οι οποίοι κατέχουν μία ειδικότητα ή δεξιότητες που ενδιαφέρονται να μάθουν οι συμμετέχοντες στην ομάδα. Οι καθηγητές ενός μαθήματος μπορούν να εμπλουτίσουν, να συνδυάσουν ή να εντάξουν στα μαθήματα τους ανάλογες συναντήσεις. Οι ώρες εμπλοκής σε κοινότητες κοινής πρακτικής δεν αφαιρούνται από το διδακτικό ωράριο των μαθημάτων, δεν θεωρούνται υποχρεωτικές και δεν είναι στις απαιτήσεις του προγράμματος. Η συμμετοχή σε αυτές είναι εντελώς εθελοντική.

Τέλος, για κάθε μάθημα υπάρχουν τοπικοί μέντορες που προσφέρουν βοήθεια σε όσους φοιτητές το επιθυμούν ή το έχουν ανάγκη. Οι μέντορες αυτοί είναι παλαιότεροι φοιτητές, επιλέγονται από τον καθηγητή κάθε χρόνο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μάθημα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης διδασκαλίας. O κατάλογος των τοπικών μεντόρων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους μέντορες από παλαιότερους φοιτητές.

Συμπληρωματικά των μαθημάτων, στην αρχή του κάθε χρόνου, οι φοιτητές διδάσκονται από το ειδικευμένο προσωπικό α) πώς να αξιοποιούν το Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Κέντρου πληροφόρησης του ΑΠΘ μέσω και των υπολογιστών του Τμήματος και β) πώς να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ. Η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη για την χρήση όλων των δομών και πηγών του Α.Π.Θ. και την μέγιστη αξιοποίησή τους από τους φοιτητές, είναι υποχρεωτική και αποτελεί βασική απαίτηση για όλες τις κατευθύνσεις.

Ένα μάθημα θεωρείται διδαχθέν εφόσον συμπληρωθούν τουλάχιστον οι ώρες που αντιστοιχούν σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Περιγραφή του προγράμματος: Το ΠΜΣ με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» διαθέτει τέσσερις αυτόνομες κατευθύνσεις που οδηγούν σε τέσσερις διαφορετικές εξειδικεύσεις. Η περιγραφή του προγράμματος της κάθε κατεύθυνσης αναφέρεται παρακάτω για την κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά.

Α. Κατεύθυνση «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση»

Αυτή η κατεύθυνση προσφέρει κατάρτιση σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν διδακτικά ή ερευνητικά στην γλωσσική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση στην χρήση υπολογιστών στην γλωσσική διδασκαλία έτσι ώστε οι φοιτητές που αποφοιτήσουν να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε γλωσσικά ινστιτούτα αλλά και σε εταιρείες κατασκευής σχετικού λογισμικού. Στο πρόγραμμα (που προσφέρεται στην αγγλική) διδάσκουν επιστήμονες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό που τα ονόματά τους συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία.

ΒΚατεύθυνση «Μετάφρασηεπικοινωνία και εκδοτικός χώρος»

Η κατεύθυνση «Μετάφρασης, επικοινωνίας και εκδοτικού χώρου» προσφέρει κατάρτιση σε επιστήμονες και επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν ερευνητικά και επαγγελματικά με τη μετάφραση, την επιμέλεια κειμένων, την εκδοτική βιομηχανία και την έρευνα στο πεδίο των μεταφραστικών σπουδών. Στο πρόγραμμα, που έχει ως γλώσσες εργασίας τα ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και αγγλικά, διδάσκουν επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο των εκδόσεων.

Γ. Κατεύθυνση «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί»

Η κατεύθυνση «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί» στοχεύει (α) στην ανάπτυξη γνώσης και έρευνας στους τομείς της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού, ώστε να παράγει εξειδικευμένο επιστημονικό, ερευνητικό και επαγγελματικό δυναμικό με ειδίκευση στις παραπάνω γνωστικές περιοχές, (β) στην διερεύνηση πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ του ιταλικού πολιτισμού και άλλων πολιτισμών.

(γ) στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων αξιοποίησης λογοτεχνικών κειμένων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Δ. Κατεύθυνση «Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση»

H κατεύθυνση αυτή προσφέρει κατάρτιση σε εξειδικευμένα θέματα διαταραχών γλώσσας σε εκπαιδευτικούς, αποφοίτους καθηγητικών σχολών ή και επαγγελματίες

στο χώρο της υγείας, οι οποίοι επιθυμούν είτε να προσφέρουν υπηρεσίες σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα είτε να εκπονήσουν έρευνα στο αντικείμενο των γλωσσικών διαταραχών (διδακτορικός κύκλος σπουδών). Στο πρόγραμμα, στο οποίο χρησιμοποιούνται ως γλώσσες εργασίας η Ελληνική και η Αγγλική, διδάσκουν επιστήμονες από την Ελλάδα ενώ καταξιωμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό που τα ονόματά τους συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία παραδίδουν διαλέξεις ή σεμινάρια.

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται για την κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά.

Α. Κατεύθυνση «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση»

1) Να εξοπλίσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία και τις ανάλογες μεθοδολογίες έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία στον χώρο εργασία τους.

2) Να αναπτύξει κριτική σκέψη και να προσφέρει τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία και τις κατάλληλες μεθοδολογίες για όσους επιθυμούν να εξελιχθούν ως ερευνητές στο τομέα της χρήσης υπολογιστών στην γλωσσική εκπαίδευση.

3) Να προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την κατασκευή ηλεκτρονικών προγραμμάτων

Β. Κατεύθυνση «Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος»

1) Να παρέχει και να εξασκήσει τους φοιτητές στα κατάλληλα μεταφραστικά εργαλεία και τις σχετικές μεταφραστικές θεωρίες για άρτιες μεταφράσεις από και προς τις γλώσσες στόχους (Ιταλικά - Ισπανικά - Ελληνικά).

2) Να γνωρίζει τις τεχνικές επικοινωνίας που απαιτούνται έτσι ώστε να λειτουργεί ως επαρκής επαγγελματίας στον μεταφραστικό και εκδοτικό χώρο.

3) Να αναπτύξει κριτική σκέψη και να προσφέρει τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία και τις κατάλληλες μεθοδολογίες για όσους επιθυμούν να εξελιχθούν ως ερευνητές

στο τομέα της μετάφρασης και της επικοινωνίας.

Γ. Κατεύθυνση «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί»

Ο απόφοιτος της κατεύθυνσης θα μπορεί:

1)να χειρίζεται κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία που αφορά τους τομείς της κατεύθυνσης.

2)Να χρησιμοποιεί τα ερευνητικά εργαλεία και τη μεθοδολογία για την ενασχόληση με την έρευνα στα παραπάνω πεδία.

3)Να αξιοποιεί λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Δ. Κατεύθυνση «Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση»

1) Να επιδεικνύει αυξημένη ευαισθησία στον εντοπισμό γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά και να είναι σε θέση να προτείνει σχετική εκπαιδευτική παρέμβαση.

2) Να αναπτύξει την ικανότητα που απαιτείται για διεπιστημονική συνεργασία.

3) Να αντιμετωπίζει με αυξημένη επαγγελματικότητα και ευαισθησία θέματα που αφορούν στη διαφορετικότητα στα πλαίσια της σχολικής τάξης και εκπαίδευσης,

Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

Όσοι από τους φοιτητές προέρχονται από τις κατευθύνσεις της γλωσσικής διδασκαλίας (παιδαγωγικά τμήματα σχολικής και προσχολικής ηλικίας και καθηγητικές σχολές) διαθέτουν ήδη την δυνατότητα πρόσληψης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητές/δάσκαλοι γλώσσας. Αντίστοιχα, οι φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα Λογοθεραπείας (ή άλλα συναφή Τμήματα) κατέχουν ήδη επαγγελματικά δικαιώματα πρόσληψης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Η κατάρτιση που τους προσφέρεται στην χρήση τεχνολογίας και στις γλωσσικές διαταραχές τους προσδίδει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται έτσι ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά την διδακτική τους ικανότητα ή την ικανότητα παρέμβασης.

Από την κατεύθυνση «Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος» οι απόφοιτοι δύναται να συνεργαστούν στην αγορά εκδόσεων και μετάφρασης, υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμού και επικοινωνίας, να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς του ελληνικού και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.

Από την κατεύθυνση «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί» οι απόφοιτοι δύνανται να εργασθούν σε δομές εκπαίδευσης, σε δομές πολιτισμού (π.χ. μουσεία, δήμους, θέατρα), σε ερευνητικά κέντρα, καθώς επίσης ως κριτικοί και επιμελητές φιλολογικών κειμένων και εκδόσεων.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Για όλες ανεξαιρέτως τις κατευθύνσεις υπάρχει η δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης μέσω της απόκτησης διδακτορικού διπλώματος.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Ως κύριο μέσο εξέτασης για όλα τα μαθήματα χρησιμοποιείται η διαρκής αξιολόγηση μέσω κουίζ ή εργασιών κατά την διάρκεια ή και το τέλος του εξαμήνου. Σε ορισμένες μόνον περιπτώσεις προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης μέσω τελικών εξετάσεων. Οι φοιτητές ωθούνται στην σύνταξη εργασιών σε θέματα που είτε καλύπτονται από τις διαλέξεις των μαθημάτων είτε από τις διαλέξεις των προσκεκλημένων καθηγητών είτε εργάζονται ανεξάρτητα σε θέματα που δεν έχουν καλυφθεί από κανένα διδάσκοντα εφόσον όμως ο κάθε διδάσκων δέχεται να αξιολογήσει την εργασία τους. Κρίνεται ότι τουλάχιστον μία εργασία των συμμετεχόντων σε κάθε μάθημα θα πρέπει να είναι σε θέμα ανεξάρτητο από αυτά που έχουν καλυφθεί κατά την διάρκεια των μαθημάτων, πάντα όμως μέσα στην γνωστική περιοχή του διδακτικού αντικειμένου του εν λόγω μαθήματος. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ακριβώς για να εξασκηθούν οι φοιτητές στην αυτόνομη μελέτη και στην παραγωγή αυτόνομης έρευνας, βασικό στόχο του μεταπτυχιακού αυτού. Με αυτήν την διαδικασία οι φοιτητές οδηγούνται στην αυτονομία ως ερευνητές κλιμακωτά, με την επιστασία των διδασκόντων, ενώ παράλληλα αξιολογούνται κατά την διάρκεια της αυτόνομης έρευνας έτσι ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητά τους σε αυτόνομο ερευνητικό έργο. Η κάθε εργασία θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό βιβλιογραφίας (βιβλίων και άρθρων) που ορίζεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος στηρίζεται στις γραπτές εργασίες, στα κουίζ και/ή στις προφορικές παρουσίες ή/και στην τελική εξέταση (όπου δίνεται η δυνατότητα). Με αυτόν τον τρόπο η βαθμολογία αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν και αντικατοπτρίζει την συνολική συμμετοχή του φοιτητή στο κάθε μάθημα. Ο διδάσκων του μαθήματος έχει την δυνατότητα να καλέσει δεύτερο εξωτερικό εξεταστή αν το επιθυμεί, που θα πρέπει να είναι του ιδίου αντικειμένου ή υψηλής συνάφειας από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η συγγραφή των εργασιών γίνεται σε μία από τις γλώσσες εργασίας του ΠΜΣ. Σε περίπτωση αποτυχίας δύναται ο φοιτητής να καταθέσει εκ νέου τις εργασίες που κρίθηκαν ανεπαρκείς μόνο μία ακόμη φορά, διαφορετικά οφείλει να παρακολουθήσει άλλο μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε άλλο μάθημα κρίνεται οριστικά ότι ο φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Για όσους φοιτητές δεν ολοκληρώσουν το ΠΜΣ δίνεται μόνον βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία έχουν πετύχει. Σε περίπτωση σύζευξης με πανεπιστήμιο της αλλοδαπής οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν αντίστοιχα μαθήματα στο εξωτερικό μετά από συγκατάθεση των συντονιστών των πανεπιστημίων που λαμβάνουν χώρα στη σύζευξη. Τέλος, η τελική αξιολόγηση ανά μάθημα, γίνεται α) για κάθε φοιτητή ξεχωριστά μέσω του παρακάτω πίνακα, β) για κάθε δεξιότητα ξεχωριστά σε ποσοστό προστίθεται και δίνει το τελικό ποσοστό αξιολόγησης το οποίο οφείλει να είναι πάνω από 60%. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου), καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και το βαθμό της διπλωματικής εργασίας. Στον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης αναφέρονται τα κριτήρια και η προσθήκη τους στην τελική βαθμολογία που αποστέλλεται στον φοιτητή (ο φοιτητής λαμβάνει ένα τελικό βαθμό).

Πίνακας αξιολόγησης ανά φοιτητή

Δεξιότητα - Ποσοστό συμβολής (%)

Συνεργασιμότητα με τους συμφοιτητές - Συμβολή 5%

Γνώση των όρων και της ύλης - Συμβολή 5%

Συνοχή των κειμένων Συμβολή 10%

Προσωπικές προσθήκες και πρακτικότητα εργασίας - Συμβολή 30%

Προσθήκη νέας γνώσης στο αντικείμενο - Συμβολή 30%

Ανεξαρτησία - Συμβολή 20%

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και για τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, όπως αυτό αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση και κατά το τρίτο (3) εξάμηνο διεξάγουν έρευνα και συγγράφουν τη διπλωματική τους διατριβή ή την σχολιασμένη τους μετάφραση. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων. Ύστερα από την πάροδο πέντε (5) εξαμήνων φοίτησης από την ημερομηνία εγγραφής του, ο φοιτητής ο οποίος δεν έχει καταθέσει επαρκή μεταπτυχιακή διατριβή με βαθμό πάνω από 6/10 διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Τρόπος σπουδών

Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα σπουδών με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Απαιτήσεις του προγράμματος, παραπάνω. Δεν προσφέρεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή η δυνατότητα μερικούς φοίτησης. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναστολής σπουδών έως και ένα έτος σπουδών.

 

Διευθύντρια: Κ. Μπουμπάρα

 

 

Συνημμένα αρχεία: