ΔΠΜΣ ''Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός"

 

ΔΠΜΣ Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Στο ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού συμμετέχουν το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας (κυρίως η κατεύθυνση της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών) του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα μετά την τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ λειτουργίας του (αρ. φύλλου 2208/12-8-2014) είναι μερικής φοίτησης, διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο των ευρωπαϊκών γραμματειών και του πολιτισμού αλλά και της σχέσης αυτών με πολιτισμικά προϊόντα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα συμμετέχοντα Τμήματα του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών β’ κύκλου του οικείου Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος.