Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

1. Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος από το  ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. θεσμοθετήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρ. 404/17.06.2013 και κωδικό μαθήματος 11480. Αποτελεί  μάθημα επιλογής, αντιστοιχεί σε 6 ECTS, έχει διάρκεια 2 μήνες και πραγματοποιείται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο. Έως ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ήταν πλήρους απασχόλησης ενώ από το 2016-2017 μετατράπηκε σε μερικής απασχόλησης.

Το μάθημα έχει ενταχθεί στα απαιτούμενα μαθήματα για το ΠΠΔΕ, λόγω όμως έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης δεν έχει καταστεί ακόμη υποχρεωτικό, κάτι που επιδιώκεται να γίνει στο μέλλον.

Τα πεδία άσκησης είναι δύο: α) η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και β) η μετάφραση.

Το Πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020,  με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως (1% - 10,11 €), η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι ο επίκουρος καθηγητής κ. Α.Βεντούρης και αναπληρωματικό μέλος η αναπλ. καθηγήτρια κ. G.Macrì.

 

2. Κριτήρια για τη δήλωση του μαθήματος

Προαπαιτήσεις για τη δήλωση του μαθήματος «11480 πρακτική άσκηση» από τους προπτυχιακούς φοιτητές αποτελούν τα εξής:

1. ECTS: Συγκέντρωση κατ' ελάχιστον του 51% των προβλεπόμενων ECTS για τη λήψη του πτυχίου

2. Εξάμηνο: Φοίτηση κατ' ελάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών (σε περίπτωση κενών θέσεων γίνονται δεκτοί και φοιτητές 5ου ή 6ου εξαμήνου)

3. Μάθημα: Απαλλαγή από το σχετικό με την πρακτική μάθημα. Στην περίπτωση της πρακτικής στη διδασκαλία ιταλικής προβλέπεται το "11332 Προγραμματισμός και Αξιολόγηση" ενώ στην περίπτωση της μετάφρασης το "11241 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές".

Διευκρινίσεις

Α. Τα κριτήρια 1, 2, 3 είναι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η απουσία κάποιου από αυτά έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του υποψηφίου

Β. Από την τρέχουσα περίοδο 2016-2017 έχει προστεθεί και το κριτήριο της συνέντευξης το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς οι φοιτητές που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν υπερέβησαν τις διαθέσιμες θέσεις.

 

3. Φορείς πρακτικής άσκησης

Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Α. Φορείς δημοσίου τομέα

Β. Φορείς ιδιωτικού τομέα

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα δημόσια σχολεία και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ενώ στη δεύτερη κατηγορία Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Μεταφραστικά Γραφεία και Εταιρείες. Για την τοποθέτηση των φοιτητών σε κάποιο φορέα απαιτείται η σύναψη συμφωνίας με το Τμήμα και η πιστοποίησή του από την αρμόδια αρχή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ. Έως σήμερα έχουν συναφθεί συμφωνίες με 21 φορείς.