ΔΠΜΣ ''Διερμηνείας και Μετάφρασης''

ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης ξεκίνησε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο 2003-2004 με τη συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μετά την επανίδρυση του ΔΠΜΣ το 2018 και σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ λειτουργίας του τα συμμετέχοντα Τμήματα είναι: τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Διερμηνείας και της Μετάφρασης σύγχρονων γλωσσών μέσω της άριστης κατάρτισης επιστημόνων με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για να καλύψει τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές μεταφραστικές και διερμηνευτικές ανάγκες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και της έρευνας στο πεδίο της Μεταφρασεολογίας.

Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και οι διοικητικές ανάγκες του ΔΠΜΣ καλύπτονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Διευθύνεται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους των πέντε συνεργαζόμενων τμημάτων, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα, διοικητικά και ακαδημαϊκά.

Πρόεδρος και Διευθύντρια του Προγράμματος είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αικατερίνη Νικολαΐδου.

Συντονίστρια της Κατεύθυνσης Διερμηνείας Συνεδρίων είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθή Βηδενμάιερ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Συντονιστής της Κατεύθυνσης Μετάφρασης είναι ο καθηγητής Συμεών Γραμμενίδης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Στην ΕΔΕ συμμετέχουν οι: 
Συμεών Γραμμενίδης, καθηγητής Τμήματος του Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ανθή Βηδενμάιερ, αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ζωγραφία Ζωγραφίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιωάννης Παπαγεωργίου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και ένας/μία εκπρόσωπος των φοιτητών. 

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης λειτουργούν δύο ειδικεύσεις:

  • η ειδίκευση Μετάφρασης και
  • η ειδίκευση Διερμηνείας.

Η κατεύθυνση Μετάφρασης αποτελεί μέλος του Δικτύου ΕΜΤ (Ευρωπαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση), το οποίο έχει συσταθεί από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η ιδιότητα του μέλους ισχύει για την περίοδο 2019 – 2024.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος.