Πολιτική ποιότητας ΑΠΘ - Πολιτική ποιότητας Τμήματος

 

Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28- 2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:

1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα

2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ

3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ

4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ.

 

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος

 τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος. Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας

 την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας

 τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας

 τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας

 τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ

 την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών

 τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος

 την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

________________________________________________________________________________

 

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 511/19-03-2020 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ως εξής:

 1. Υψηλή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης
 2. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου
 3. Ανάπτυξη εξωστρέφειας και διεθνοποίησης
 4. Συνεχής βελτίωση και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού εξοπλισμού καιτων υποδομών του Τμήματος
 5. Αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών
 6. Διαφάνεια στην κατανομή των πόρων και ορθολογική ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • Ανάπτυξη συνεργασιών και ακαδημαϊκών δράσεων που υποστηρίζουν και βελτιώνουν την υψηλή στάθμη των μελών του Τμήματος και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.
 • Διαρκή αυτοαξιολόγηση, επαναπροσδιορισμό στόχων, προγραμματισμό δράσεων
 • Δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΑΠΘ

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει:

 • Την υψηλή στάθμη και ποιότητα των σπουδών βάσει διεθνών κριτηρίων.
 • Την έμφαση στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης, ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλα η εκπαίδευση του επιστήμονα και του εκπαιδευτικού.
 • Το σωστό συνδυασμό βάθους και εύρους γνώσεων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους
 • Την εξειδίκευση σε τομείς αιχμής και τη διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια