Εξωτερική αξιολόγηση του Tμήματος - Εκθέσεις αυτοαξιολόγησης

 

Τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Επιστολή

Έκθεση

Ο ιστότοπος της ΕΘΑΑΕ

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων (2014) στον ιστότοπο της ΕΘΑΑΕ

 

 

Εκθέσεις αυτοαξιολόγησης του ΠΠΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

(απαιτείται σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού)

Έκθεση αυτοαξιολόγησης του ΠΠΣ του Τμήματος 2019-20