''ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ'' (Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας'' απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω δύο Ειδικεύσεις: 

1η Ειδίκευση: Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός

2η Ειδίκευση: Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας

Aντικείμενο του ΠΜΣ: είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της ιταλικής λογοτεχνίας, της μετάφρασης και του πολιτισμού, καθώς επίσης της γλωσσολογίας με έμφαση στις εφαρμογές στην εκπαίδευση, παρέχοντας εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Προγράμματος:

http://ma-studi-italiani-scienze-lingua.itl.auth.gr/