ΔΠΜΣ ''Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία''

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Σημειωτική, Πολιτισμό και Επικοινωνία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, την εκπαίδευση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΙ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

  • Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.
  • Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού
  • Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.)
  • Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου
  • Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών.
  • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική.
  • Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της ψηφιακής επικοινωνίας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.
  • Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων.
  • Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε 3 εξάμηνα σπουδών για την πλήρη φοίτηση και ο αριθμός των μονάδων ECTS σε ενενήντα (90). Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ για ένα (1) εξάμηνο, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μερικής φοίτησης μετά από αιτιολογημένη αίτηση της φοιτητών ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECSTS που κατανέμονται σε 8 μαθήματα και στη Μεταπτυχιακή εργασία (Διπλωματική Εργασία).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των φοιτητών, ο Μέσος 'Ορος του δείκτη ποιότητας του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι 89,85/100

Περισσότερες πληροφορίες: https://dpms-semiotics.frl.auth.gr/index.php