Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας χειμερινού εξαμήνου στο ΑΠΘ

 • Posted on: 30 September 2021
 • By: tvmd

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ συζήτησε χθες Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου για τον τρόπο της εκπαιδευτικής  λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας,  μετά τις πρόσφατες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Β΄ 3483/30-7-2021 και 4406/24-9-2021).

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης σε αίθουσες, με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα. Παράλληλα, κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των Α.Ε.Ι. διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε ότι η έναρξη των μαθημάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών θα γίνει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να γίνει η καταλληλότερη δυνατή προετοιμασία για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Α.Π.Θ. έγκαιρα και αθόρυβα φρόντισε για την οργάνωση και προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας και αναδιέταξε το προσωπικό της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας έτσι ώστε να ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες προστασίας της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 

α. Εκπαιδευτική διαδικασία

Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ και τις αποφάσεις της Συγκλήτου τα ακόλουθα:

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία, συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει ή διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR ή Rapid Test, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4406/24-9-2021).

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του απαιτούμενου, ανά περίπτωση, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Το Α.Π.Θ. φρόντισε για τη λήψη υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των προηγούμενων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελέγχου από 124 υγειονομικούς ελεγκτές, για 62 σημεία εισόδου στα κτίρια του Α.Π.Θ.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήριαοι χώροι μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά σύμφωνα με το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Κατά την είσοδο στους παραπάνω χώρους, απαιτείται από τους εισερχόμενους η επίδειξη του απαιτούμενου,  ανά περίπτωση, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Η συμμετοχή σε εξετάσεις πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης δύναται να πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, η είσοδος των οποίων, στον χώρο όπου διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης, πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης του απαιτούμενου ανά περίπτωση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία συμμετείχε, καθώς και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 ανά περίπτωση προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

Τα μέλη τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., τα μέλη του  προσωπικού που ασκούν επικουρικό διδακτικό έργο και οι εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλων ακαδημαϊκών δομών, που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε διενέργεια  εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (PCR ή Rapid Test) από τον κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής αντίστοιχα.

 

β. Διοικητικό προσωπικό Α.Ε.Ι. και Ε.Λ.Κ.Ε.

Στο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. καθώς και στο έκτακτο επιστημονικό, ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικά έργα/προγράμματα μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με την επιμέλεια, είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

γ. Ενέργειες στις οποίες προέβη το Α.Π.Θ.

Όπως αναφέρθηκε, το Α.Π.Θ. προέβη έγκαιρα και πρώτο από όλα τα Α.Ε.Ι. σε υλοποίηση ενός αριθμού ενεργειών και δράσεων για την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία και συγκεκριμένα:

 •  Προμήθεια 150 συσκευών καθαρισμού αέρα με φίλτρα HEPA για χρήση σε 84 αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας χωρίς δυνατότητα φυσικού εξαερισμού, αξίας 110.000 ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. Συγκεντρώνονται επιπλέον ανάγκες σε αίθουσες διδασκαλίας με ελλιπή εξαερισμό για προμήθεια συσκευών καθαρισμού αέρα με χρηματοδότηση από άλλη πηγή (π.χ. ΕΛΚΕ).
 •  Επισκευή και συντήρηση παραθύρων σε αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. Νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής).
 •  Προμήθεια 150 επιτοίχιων συσκευών αυτόματης παροχής αντισηπτικού υγρού χεριών και ταυτόχρονης θερμομέτρησης του χρήστη αξίας 10.500 ευρώ οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία κοινόχρηστων χώρων.
 •  Προμήθεια υγειονομικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει αντισηπτικά υγρά, επιτοίχιες συσκευές αντισηπτικών χεριών, υλικά απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού, χαρτί χειρός, υλικά απαραίτητα για την εκπαιδευτική λειτουργία σε εργαστήρια (γάντια μιας χρήσης, αντισηπτικά μαντηλάκια χεριών και επιφανειών, απολυμαντικά σπρέι επιφανειών – εξοπλισμού, πανάκια καθαρισμού φακών), μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων αξίας 190.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ. Μέρος του υγειονομικού υλικού έχει ήδη παραληφθεί και διανεμηθεί στα Τμήματα ενώ αναμένεται νέα παραλαβή με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στο επόμενο χρονικό διάστημα.
 •  Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης (κάμερες, ηχεία, ακουστικά, οθόνες, συστήματα τηλεκπαίδευσης και υβριδικής διδασκαλίας), αξίας 613.500 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ.
 •  Παράλληλα, ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 4.24 εκ. ευρώ, στην οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού 120 περίπου αιθουσών διδασκαλίας του ΑΠΘ με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης.
 •  Συχνότερη καθαριότητα χώρων υγιεινής, κοινόχρηστων χώρων, και χώρων διδασκαλίας με την υπάρχουσα εργολαβία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Επιπρόσθετη σύμβαση για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων.
 •  Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με βάση έκτακτη χρηματοδότηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Αφορά σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών από 124 υγειονομικούς ελεγκτές, για 62 σημεία ελέγχου στα κτίρια του Α.Π.Θ. και για δυο εξάωρες βάρδιες.
 •  Σύνταξη των υγειονομικών πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των Κ.Υ.Α. από την Επιτροπή Υγείας του Α.Π.Θ. με κριτήριο την προστασία της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. εργάζονται εντατικά και σχεδιάζουν την επιστροφή στα αμφιθέατρα με βάση τη νομιμότητα και την προστασία της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το δύσκολο όμως αυτό εγχείρημα, θα στεφθεί με επιτυχία μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων μας και τη συμμόρφωση με τα μέτρα που απαιτούνται για τη φυσική παρουσία στους χώρους διδασκαλίας.

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ.

Κατηγορία: